Regulamin Nexporter.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług dla dla biur nieruchomości, deweloperów i innych podmiotów gospodarczych korzystających z aplikacji nexporter.pl

§ 2 Pojęcia podstawowe

 1. Nexporter - Aplikacja działająca w domenie nexporter.pl, ułatwiająca obsługę biura nieruchomości i zarządzania ofertami deweloperów, wyposażona m.in. w funkcję automatycznego eksportu ofert na portale internetowe.
 2. Użytkownik - Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, która zarejestrowała się i korzysta z Nexportera.
 3. Administrator - Podmiot świadczący usługi w ramach aplikacji Nexporter.pl tj. A.COM Krzysztof Sroka z siedzibą w Tarnowie, ul. Rolnicza 2/62, NIP: 873-136-92-67, Regon: 850463101.

§ 3 Ogólne zasady korzystania z Nexportera

 1. W wyniku prawidłowej Rejestracji, do której wymagane jest m.in. potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem, tworzone jest dla Użytkownika Konto. Rolę loginu pełni podany przez niego adres e-mail.
 2. Nexporter oraz oferowane w ramach nexportera indywidualne strony internetowe pozostają własnością Administratora, natomiast użytkownik korzysta z aplikacji i stron www na zasadzie niewyłącznej licencji.
 3. Współpraca nawiązywana jest po miesięcznym bezpłatnym okresie testowym i zadeklarowaniu przez Użytkownika chęci dalszego korzystania z Nexportera. Współpraca podejmowana jest na czas nieoznaczony z możliwością zakończenia jej na koniec każdego bieżącego miesiąca.
 4. Administrator może odmówić współpracy lub wypowiedzieć współpracę z Nexporterem dowolnemu podmiotowi bez podania przyczyny.

§ 4 Opłaty

 1. Pierwszy miesiąc korzystania z Nexportera jest bezpłatny i umożliwia dokładne zapoznanie się z jego działaniem i funkcjonalnościami.
 2. Opłaty za korzystanie z Nexportera po upływie bezpłatnego okresu testowego są określone w cenniku będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 3. Opłaty za korzystanie z usług wnoszone są za każdy miesiąc z góry.
 4. Użytkownik dokonuje płatności za korzystanie z usług na podstawie wystawionej przez Administratora faktury VAT z 14 dniowym terminem płatności.
 5. Użytkownik dokonuje płatności przelewem na numer rachunku bankowego podany na fakturze VAT.
 6. Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
 7. Wystawiona faktura VAT jest przesyłana Użytkownikowi w postaci pliku PDF na adres e-mail podany w trakcie rejestracji oraz dostępna jest do pobrania na koncie Użytkownika.
 8. W przypadku nieopłacenia abonamentu w terminie, Administrator poinformuje Użytkownika o zaległościach poprzez wysłanie przypomnienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w trakcie rejestracji. W przypadku nieuregulowania należności przez Użytkownika w ciągu 30 dni od daty końca ostatniego opłaconego okresu abonamentowego, konto Użytkownika zostanie zawieszone do czasu zapłaty wszystkich należności.
 9. Opłacenie zaległości oraz bieżącego okresu abonamentowego powoduje przywrócenie ustawień i danych znajdujących się na koncie Użytkownika.
 10. Płatność za Abonamenty w ramach wybranej usługi jest możliwa za pośrednictwem Dotpay, na zasadach określonych w regulaminie tego systemu płatności, dostępnym do pobrania ze strony www.dotpay.pl.

§ 5 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego testowego miesiąca.
 2. Użytkownik ma prawo utworzyć samodzielnie w ramach swojego konta nieograniczoną ilość loginów.
 3. Użytkownik ma prawo do nieograniczonej ilości ofert we wszystkich abonamentach za wyjątkiem Pakietu startowego.
 4. Użytkownik ma prawo do nieograniczonej ilości portali, na które eksportowane będą jego oferty.
 5. Użytkownik ma prawo do wykonania raz na 24 godziny eksportu na życzenie. W normalnym trybie eksport ofert odbywa się raz na 24 godziny w godzinach ustalonym przez Administratora.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Nexportera zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, regulaminem oraz określoną w cenniku specyfikacją usług.
 7. Użytkownikowi wolno udostępniać swoje konto jedynie osobom odpowiednio przez niego umocowanym do działania w jego imieniu i na jego rzecz.
 8. Użytkownik, który udostępnił Konto na zasadach określonych powyżej, ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania osób przez niego umocowanych, podejmowane w ramach Nexportera.
 9. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń dotyczących fikcyjnych transakcji najmu lub sprzedaży nieruchomości.
 10. Niedozwolone jest reklamowanie przez użytkownika w Nexporterze konkurencyjnego oprogramowania i portali ogłoszeniowych.
 11. Zabronione jest ujawnianie osobom trzecim haseł do kont Użytkowników.
 12. Zabronione jest umieszczanie w zasobach Nexportera materiałów nielegalnych oraz podejmowania wszelkich działań niezgodnych z prawem.
 13. Użytkownik ma prawo w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia rozwiązania współpracy, zamówić odpłatną usługę wykonania kopii wprowadzonych danych. Kopia wykonana zostanie w formie pliku XML o strukturze ustalonej przez Administratora. Koszt w/w bazy wynosi 400 zł netto. Baza zostanie wydana w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

§ 6 Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Administratora

 1. Odpowiedzialność Administratora z tytułu nienależytej realizacji usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie w stosunku do Użytkowników (ale nie w stosunku do konsumentów), jest ograniczona do wysokości kwoty zapłaconej przez danego Użytkownika za usługi świadczone na podstawie Regulaminu i nie obejmuje utraconych korzyści.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. przeprowadzania niezbędnych konserwacji i aktualizacji Nexportera oraz innych działań technicznych, w trakcie których mogą występować przerwy w działaniu programu. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy takie powodowały jak najmniejsze niedogodności w pracy Użytkowników.
  2. Wysyłania do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji, związanych z funkcjonowaniem Nexportera, zmianach w Regulaminie lub cennikach, a także informacji handlowych i marketingowych dotyczących usług świadczonych przez Administratora.
  3. Usunięcia ogłoszeń: sprzecznych z prawem, fikcyjnych, przedstawiających przedmiot inny niż oferowany w treści ogłoszenia, sprzecznych z funkcją Nexportera, nieaktualnych, naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu lub dobre obyczaje.
  4. Publikowania ogłoszeń Użytkownika na własnych oraz współpracujących serwisach ogłoszeniowych, w tym również publikowania ogłoszeń archiwalnych (bez publikowania danych identyfikujących Użytkownika).
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane wprowadzane przez Użytkownika były przesyłane i przechowywane w bezpieczny sposób oraz zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.
 4. Administrator zobowiązuje się do regularnego wykonywania raz dziennie kopii bezpieczeństwa danych i przechowywanie kopii z siedmiu ostatnich dni. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania lub trwałego uszkodzenia całości lub części bazy danych, Administrator zastrzega sobie prawo przywrócenia danych Użytkownika do stanu z ostatniej poprawnie wykonanej kopii bezpieczeństwa.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane ujawnieniem przez Użytkownika hasła do Konta Użytkownika osobom trzecim.
 6. Administrator zobowiązany jest do Nagrodzenia Użytkownika za polecenie Nexportera kolejnym użytkownikom. Polecający Nexportera zyskuje jednokrotność płaconego przez siebie abonamentu za każdego nowego Użytkownika, który przez okres min. 3 miesięcy opłaci abonament. Potwierdzeniem polecenia jest wpisanie przez nowego Użytkownika adresu email Polecającego w odpowiednim polu formularza rejestracji.
 7. Administrator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych do Nexportera przez Użytkowników.
 8. Administrator ma prawo częściowo lub całkowicie zawiesić świadczenie usług świadczonych za pomocą Nexportera, jeżeli:
  1. Użytkownik przy użyciu Nexportera dokonuje działań niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami,
  2. Użytkownik podejmuje działania utrudniające lub uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z Nexportera przez innych Użytkowników.
  3. Użytkownik udostępnia Nexportera lub świadczy usługi z wykorzystaniem Nexportera osobom trzecim bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,
  4. Użytkownik podał w formularzu rejestracji lub w trakcie korzystania z Nexportera nieprawdziwe informacje.
  5. Użytkownik opóźnia się z zapłatą całości lub części jakiejkolwiek należności na rzecz Administratora przez okres dłuższy niż 30 dni, pomimo mailowego wezwania na adres podany w formularzu zamówienia do uregulowania przeterminowanej należności,
 9. Administrator z innych względów, w szczególności technicznych czy organizacyjnych, utraci możliwości świadczenia Usługi.
 10. Administrator ma prawo zablokować konto Użytkownika po upływie 30 dni od końca ostatniego opłaconego przez użytkownika okresu abonamentowego.
 11. Administrator nie odpowiada za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia realizacji usług oraz za skutki nieprawidłowego działania i przerw w działaniu usług, jeżeli jest to wynikiem okoliczności zewnętrznych, na które Administrator nie miał wpływu lub, którym nie mógł przeciwdziałać, w szczególności, jeśli są wynikiem:
  1. działań lub zaniechań Użytkownika, albo osób trzecich z nim związanych,
  2. siły wyższej obejmującej zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia,
  3. braku dostępu do sieci Internet przez Użytkownika,
  4. niewłaściwych parametrów działania połączenia internetowego pomiędzy urządzeniem wykorzystywanym przez Użytkownika do korzystania z Nexportera, a serwerami z których korzysta Administrator,
  5. niewłaściwego działania urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do obsługi Nexporera,
  6. korzystania z przeglądarek internetowych lub ich wersji nieobsługiwanych przez Nexportera (Obsługujemy najnowsze wersje przeglądarek: Chrome, Firefox, Safari, Edge).
  7. awarii sprzętu lub oprogramowania serwerowego używanego do obsługi Nexportera, wynikającej z okoliczności nie leżących po stronie Administratora.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód poniesionych przez Użytkowników w związku z błędnym funkcjonowaniem Nexportera, w tym ewentualną utratą danych, szkód spowodowanych wpływem innego oprogramowania użytkowanego przez Użytkownika lub osób trzecich lub obcych programów (w tym wirusów, itp.) możliwym na skutek obejścia zabezpieczeń Nexportera.
 13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań dostawców Hostingu, ani za szkody powstałe w związku z uniemożliwieniem transferu danych Użytkowników na serwery dostawców Hostingu.
 14. W każdym przypadku, w którym Usługodawca będzie ponosił odpowiedzialność, będzie ona ograniczona do odpowiedzialności z tytułu szkód rzeczywistych.
 15. Administrator może wykonać dla Użytkownika dodatkową usługę przeniesienia danych z innych programów do obsługi biur nieruchomości do Nexportera. Administrator zastrzega sobie możliwość wyboru zakresu przenoszonych danych, w tym możliwość niepełnego przeniesienia danych, zwłaszcza danych niepublikowanych na portalach ogłoszeniowych.

§ 7. Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące działania Nexportera drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@nexporter.p
 2. Reklamacja może być składana tylko w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi i musi określać:
  • pełną nazwę Użytkownika
  • przedmiot reklamacji
  • okoliczności uzasadniające reklamację
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu błędu będącego przedmiotem reklamacji.
 4. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego wymagającego uszczegółowienia, Administrator zwróci się do Użytkownika o uzupełnienie informacji zawartych w zgłoszeniu.
 5. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia.
 6. W przypadku uznania reklamacji, Administrator zobowiązuje się podjąć działania mające na celu naprawę błędu.

§ 8 Zasady bezpieczeństwa

 1. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
 2. Administrator jest upoważniony do czasowego zablokowania konta Użytkownika, bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Administratora w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa konta Użytkownika.
 3. Administrator może zażądać od Użytkownika zmiany hasła dostępu do Konta.

§ 9 Zakończenie świadczenia usług

 1. Zarówno Użytkownik jak i Administrator mogą w dowolnym momencie i bez podania przyczyny wypowiedzieć współpracę, która zakończy się wraz z upływem bieżącego opłaconego miesiąca. Informację o wypowiedzeniu współpracy należy wysłać drugiej stronie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
 2. Jeżeli Użytkownik rażąco naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązującego prawa, Administrator wezwie go do zaprzestania naruszeń oraz usunięcia naruszeń w wyznaczonym przez Administratora terminie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Użytkownik naruszy obowiązujące przepisy w sposób uniemożliwiający udzielenie ww. terminu.
 3. Jeżeli po upływie wyznaczonego przez Administratora terminu do zaprzestania naruszeń oraz usunięcia naruszeń, Użytkownik nie zaprzestanie naruszeń lub nie usunie skutków naruszenia, Administrator może zaprzestać świadczenia usługi, w tym może usunąć konto Użytkownika z całą zawartością.
 4. Administrator może zakończyć świadczenie usług, w tym usunąć Konto Użytkownika wraz z ogłoszeniami, jeżeli Użytkownik wypowie współpracę zgodnie zasadami niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku upływu okresu na jaki został wykupiony abonament i nie wypowiedzenia współpracy oraz nie opłacenia kolejnego okresu, Nexporter zostanie zawieszony.
 6. Opłacenie kolejnego okresu abonamentowego powoduje przywrócenie ustawień i danych znajdujących się na koncie Użytkownika.
 7. Administrator może usunąć konto Użytkownika wraz ze wszystkimi danymi i ogłoszeniami bez informowania o tym Użytkownika po upływie 6 miesięcy od wygaśnięcia ostatniego opłaconego okresu abonamentowego. Użytkownik może zwrócić się do Administratora drogą elektroniczną o uzgodnienie wcześniejszego usunięcia danych lub o ich nieusuwanie przez uzgodniony czas.
 8. Administrator może zakończyć świadczenie usług, w tym usunąć konto Użytkownika jeżeli z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Administratora dalsze świadczenie przez niego usług nie będzie możliwe. W miarę możliwości Administrator poinformuje Użytkownika o zaprzestaniu świadczenia usług z wyprzedzeniem. W takim przypadku, Administrator może dokonać zwrotu opłaty w części w jakiej usługa nie zostanie wykonana.
 9. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu, Użytkownik ma prawo wypowiedzieć współpracę i zakończyć ją z końcem bieżącego opłaconego miesiąca.

§ 10. Informacje o przetwarzaniu danych, ochronie danych osobowych i polityce prywatności

 1. Użytkownik jest wyłącznym właścicielem i administratorem wszystkich Danych wprowadzonych przez wszystkich Użytkowników swojego konta.
 2. Podczas korzystania z Nexportera, oprócz danych wprowadzanych przez użytkowników, zbierane są także dane dotyczące adresu IP Użytkownika, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego.
 3. Wszystkie dane przesyłane w ramach Usługi przez sieć Internet są szyfrowane w celu uniemożliwienia ich podsłuchania.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu do wprowadzonych przez niego Danych i jest uprawniony do ich zmiany.
 5. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Dane mogą zostać udostępnione przedstawicielom Inspektoratu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. W przypadku naruszenia Regulaminu lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Dane mogą zostać udostępnione uprawnionym do tego organom.
 7. W celu zapewnienia niezbędnych warunków technicznych do działania Usługi i zapewnienia trwałości danych, Administrator może kopiować, zwielokrotniać dane i przechowywać je na serwerach znajdujących się w serwerowniach obsługiwanych przez podmioty trzecie, świadczące usługi przechowywania i zabezpieczania danych dla Administratora..

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Nexporter.pl
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu, o czym powiadomi Użytkowników poprzez umieszczenie stosownej informacji na koncie użytkownika.
 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie przez Użytkownika, może on wypowiedzieć współpracę.
 4. Brak wypowiedzenia współpracy przez Użytkownika po zmianie regulaminu oznacza akceptację zmian w Regulaminie.
 5. Regulamin będzie miał zastosowanie do wszystkich Użytkowników korzystających z Nexportera podczas jego obowiązywania. Nowe postanowienia Regulaminu będą wiązać Użytkownika od dnia, w którym upłynął termin wypowiedzenia współpracy, a Użytkownik jej nie wypowiedział.
 6. Zmiany cenników nie stanowią zmiany Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2017 roku.